یا علی...

یاعلی امروزتنها مانده ایم                       

                                                         در هجوم اهرمن ها مانده ایم

یا علی شام غریبا نراببین

                                                         مردم سر در گریبان را ببین

گردش گردونه را برهم بزن

                                                         زخم های کهنه را مرهم بزن

مشکها در راه سنگین میروند

                                                         اشکهااز دیده رنگین میروند

مشک های خسته را بر دوش گیر

                                                        اشک ها را گرم در اغوش گیر

یاعلی درویش و صوفی نیستم

                                                       فاش میگویم که کوفی نیستم

نیک میدانم که جز دندان تو

                                                       هیچ دندان لب نزد بر نان جو

یاعلی لعل عقیقی جز تو نیست

                                                      هیچ درویش حقیقی جز تو نیست

لنگ لنگان طریقت را ببین

                                                     مردم دور از حقیقت را ببین

مست مینای ولایت نیستم

                                                     سر خوش از شهد هدایت نیستم

خیل درویشان دکان اراستند

                                                     کام خود را تحت نامت خواستند

خلق را در اشتباه انداختند

                                                     یوسف ما را به چاه انداختند

کیستند اینان رفیق نیمه راه

                                                     وقت جانبازی به کنج خانقاه

فصل جنگ امد تماشاگر شدند

                                                     صلح امد لاله ی پرپر شدند

دل به کشکول و تبر زین یسته اند

                                                    بحر قتلت تیغ زرین بسته اند

موج ها از بس تلاطم کرده اند

                                                    راه اقیانوس را گم کرده اند

یا علی بار دگر اعجاز کن

                                                   مشتهای کوفیان را باز کن                                   

/ 1 نظر / 10 بازدید
yadollahi

سلام...سلام..سلام.. خدایا ما را ببخش به خاطر همه درهایی که زدیم ولی هیچ کدام خانه تو نبود.. تو که اسمانی را میگریانی تا گلی را بخندانی ما را بخندان..بی انکه کسی را بگریانی... روزهای زمستانی خوبی برای شما ارزومندم.. موفق وسربلند باشی